Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Programy kształcenia

Programy kształcenia

Wyniki dodatkowej kwalifikacji nauczycieli akademickich

Dnia 12.12.2017r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie dodatkowej kwalifikacji nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących programy kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Na podstawie Procedury kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących program kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” Komisja oceniła formularze zgłoszenia oraz sporządziła listę 3 nauczycieli akademickich powołanych do pracy w zespołach:

Lista zakwalifikowanych 3 nauczycieli

Dodatkowa kwalifikacja

W związku z koniecznością uzupełnienia składów zespołów ogłaszamy dodatkowy konkurs dla nauczycieli akademickich do modyfikacji następujących programów kształcenia:kierunek Bezpieczeństwo narodowe – specjalność  Cyberzagrożenia (1 miejsce)kierunek Ochrona środowiska – specjalność Biomonitoring i zrównoważony rozwój (1miejsce) kierunek Fizyka techniczna – specjalność Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa (1miejsce). Formularz zgłoszenia do pracy w zespole należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia  2017r. do godz. 12.00 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydział FH, pok. 14.

Spotkanie organizacyjne

Dnia 29 listopada 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dr Pauliny Szmielińskiej-Pietraszek - Specjalisty ds. programów kształcenia z nauczycielami akademickimi, którzy będą modyfikować programy kształcenia wskazane w projekcie SOA.

Wyniki kwalifikacji nauczycieli akademickich

Dnia 30.10.2017r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących programy kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Na podstawie Procedury kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących program kształcenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” Komisja oceniła formularze zgłoszenia oraz sporządziła listę nauczycieli akademickich powołanych do pracy w zespołach:

 Lista zakwalifikowanych nauczycieli

Kwalifikacja nauczycieli akademickich

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem PARR S.A. - Słupski Inkubator Technologiczny w ramach Projektu SOA rozpoczyna współpracę z przedsiębiorcami regionu w zakresie modyfikacji programów kształcenia na czternastu specjalnościach wśród kierunków kształcenia: Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka. Pierwszy etap  obejmuje stworzenie zespołów złożonych z nauczycieli akademickich i przedstawicieli firm, które pracować będą nad modyfikacją wybranych programów. Zachęcamy Państwa, szczególnie posiadających duże doświadczenie dydaktyczne, do udziału w pracach zespołów.

Formularz zgłoszenia do pracy w zespole należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2017 r. do godz. 12.00 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydział FH, pok. 14.

Formularz zgłoszenia

Procedura kwalifikowania nauczycieli akademickich do zespołów opracowujących programy kształcenia w ramach Projektu SOA

Programy kształcenia bazujące na kształceniu praktycznym

Partnerem w projekcie jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupskim Inkubatorem Technologicznym (SIT).

Zadaniem Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest koordynacja prac przedsiębiorców/praktyków i uczelni, skutkująca wspólnym dostosowaniem programów praktycznego kształcenia/nauczania SOA do potrzeb gospodarki, stanowiących produkt ww. działania. Zaangażowanie przedsiębiorców w proces modyfikacji i aktualizacji programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) ma kluczowe znaczenie dla kształtowania umiejętności absolwentów uczelni uwzględniających możliwości zatrudnienia. 

Przedmiotem projektu będzie modyfikacja programów kształcenia w oparciu o funkcjonujący model bazujący na kształceniu praktycznym we współpracy z pracodawcami i instytucjami niższego szczebla edukacji następujących kierunków i specjalności:

  1. Kierunku Bezpieczeństwo narodowe - specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
  2. Kierunku Matematyka - specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
  3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna - specjalności: Programowanie w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
  4. Kierunku Fizyka Techniczna - specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
  5. Kierunku Ochrona środowiska - specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
  6. Kierunku Fizjoterapia - specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Znajdziesz nas tutaj