Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Staże

Staże

Wyniki rekrutacji na staże zawodowe

Dnia 19.10.2017r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej na staże w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Komisja oceniła wnioski rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem staży oraz sporządziła listę nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na staże w ramach Projektu.

Lista nauczycieli zakwalifikowanych na staż

Nauczyciel akademicki skierowany na staż zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia dokumentów wymienionych w Regulaminie staży w §7, ust. 2, w Biurze Projektu w terminie do 26 października 2017 r. do godz. 14.30 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pok. 14.

Rekrutacja na staże zawodowe

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem Projektu Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski przystępuje do organizacji staży zawodowych w ramach Projektu SOA.Zapraszamy nauczycieli Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy posiadają wykształcenie co najmniej z obszaru wiedzy związanego z jednym z kierunków modyfikowanych w ramach Projektu SOA: Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka,  do zdobycia nowych umiejętności praktycznych.Wniosek rekrutacyjny na staż należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. do godz. 14.30 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pok. 14.Dokumenty dla Stażysty/stki:

Wniosek rekrutacyjny na staż

Regulamin stażu zawodowego

Deklaracja

Oświadczenie Uczestnika/czki 1

Oświadczenie Uczestnika/czki 2

Dane Uczestnika/czki

Oświadczenie Uczestnika/czki 3

Wzór umowy trójstronnej

Dokształcanie kadry dydaktycznej AP

Projekt jest realizowany w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami. W realizację projektu jest zaangażowana izba gospodarcza – Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa Na Region Słupski.

SIPH skupia 92 podmioty, wśród których zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa. Działalność Izby skupia się wokół wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na obszarze regionu słupskiego oraz wspieranie przedsiębiorstw oraz ich reprezentowanie wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Zadaniem SIPH w ramach projektu jest organizacja dokształcania kadry dydaktycznej AP (prowadzonego w formie staży przez pracodawców/praktyków) celem podniesienia kwalifikacji tej kadry w zakresie kształcenia praktycznego na kierunkach kształcenia modyfikowanych w ramach SOA. Ponadto, do zadań SIPH jest utworzenie bazy firm podejmujących u siebie studentów w ramach staży i praktyk.

Znajdziesz nas tutaj