Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenia

Szkolenia

Wyniki rekrutacji nauczycieli na szkolenia

Dnia 09.03.2018r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie kwalifikowania nauczycieli akademickich na szkolenia w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Na podstawie Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w zakresie podnoszenia kwalifikacji praktycznych  dla nauczycieli akademickich organizowane w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku Komisja oceniła wnioski rekrutacyjne oraz sporządziła listę nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na szkolenia:

Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do odbycia szkolenia w ramach SOA

Przypominamy, że nauczyciel akademicki skierowany na szkolenie zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu w terminie do 16.03.2018 następujących dokumentów:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Wypełniony formularz Danych osobowych uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Rekrutacja na szkolenia

Zapraszamy nauczycieli Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy posiadają wykształcenie co najmniej z obszaru wiedzy związanego z jednym z kierunków modyfikowanych w ramach Projektu SOA: Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka, do zdobycia nowych umiejętności praktycznych.

Wniosek rekrutacyjny na szkolenie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2018r. do godz. 14.30 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pok. 14.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji na szkolenia

Lista proponowanych szkoleń

Wniosek rekrutacyjny na szkolenie

Szkolenia w ramach projektu

Dodatkową formą nabycia doświadczenia praktycznego kadry dydaktycznej uczelni będą szkolenia branżowe, kompetencyjne/certyfikowane, w tym zakończone egzaminem.

Znajdziesz nas tutaj