Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
O projekcie

O projekcie

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Akademia Pomorska w Słupsku w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt:

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 - 31.10.2018

Wartość projektu: 19 424 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.Cele szczegółowe projektu obejmują:

  1. Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;
  2. Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;
  3. Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;
  4. Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;
  5. Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;
  6. Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

Znajdziesz nas tutaj